Transporto savait? (kovo 30 – balandžio 5 d.)

 

Balandžio 1-?j? kone vis? vieš?j? erdv? užvaldo daugiau ar mažiau subtilus humoras ir nekaltos apgavyst?s, tod?l apie rimtus dalykus t?dien stengiamasi nekalb?ti. Visgi bene svarbiausia pra?jusios savait?s žinia vež?jus pasiek? b?tent tre?iadien?.

Keisis draudimo s?lygos

Europos S?jungos Teisingumo Teismas išaiškino, kad draudikai negali reikalauti atlyginti žalos, jei apdraustas automobilis naudojamas šalyje, apie kuri? draudikas nebuvo informuotas. T. y. apdraudus transporto priemon? privalomuoju draudimu, draudimin? apsauga turi galiojanti visoje ES teritorijoje. Vež?jai, deklaruodav?, kad krovinius ir keleivius gabens tik Lietuvoje, draudimo polis? ?sigydavo kiek pigiau, nes, draudik? vertinimu, m?s? šalyje eismo ?vyki? metu patiriamos žalos yra gerokai mažesn?s nei Vakar? Europoje. Jei „vietiniu“ draudimu apdraustas automobilis patekdavo ? kok? nors incident? užsienyje, draudikai pasinaudodavo regreso teise ir reikalaudavo iš kaltininko 50 proc. sumos, sumok?tos nukent?jusiems. D?l ši? dalyk? kilusiems teisminiams gin?ams nukeliavus iki ES Teisingumo Teismo, pagaliau tapo aišku, kad kart? sumok?jus vienkartin? ?mok?, turi b?ti suteikta draudimin? apsauga, galiojanti visoje Europos S?jungos teritorijoje.